30.10.2015

Съобщение

ОИК-Долни чифлик уведомява гласоподавателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, че Общинска администрация Долни чифлик, е създала организация по осигуряването на транспорт на тези избиратели в изборния ден за упражняване правото им на гласуване.

        На дежурните телефони на Общинска администрация Долни чифлик, гласоподавателите с увредено зрение и затруднения в придвижването могат да заявят транспорт за придвижване от домът им до секцията, в която гласуват.

Дежурни телефони:

05142 2005;

05142 2106

05142 2008     

29.10.2015

Съобщение

На 30.10.2015г. ОИК ще проведе заседание при следния дневен ред:

1.Регистрация на застъпници/заместващи застъпници по получени заявления от политически партии

2.Одобряване публикуване на списъци на упълномощени представители на поличитески партии

3.Вземане на решения относно постъпили искания за промени в съставите на СИК за произвеждане на втори тур на местни избори

4.Разни

 

28.10.2015

Регистрация на застъпници за втори тур в изборите на кмет на община и кметове на кметства

             ОИК-Долни чифлик съобщава на заинтересованите политически партии, чиито кандидати са допуснати до втори тур в изборите за кмет на община и кмет на кметство, че в срок до изборния ден могат да заявят регистрация или да заменят регистрирани застъпници в съответният вид избор.

           Политическите партии, чиито кандидати са допуснати да участват във втори тур в изборите за кмет на община имат право на застъпници за всички секции - по един застъпник за секция.

            Политическите партии, чиито кандидати ще участват в изборите за кмет на кметство имат право на застъпници според броя на секциите в изборния район, в които ще се произвежда този вид избор и в който ще участва техен кандидат - по един застъпник на секция. 

            Регистрирацията на застъпниците за първи тур за конкретния вид избор се запазва и за втори тур, освен в случаите на замяна на регистиран застъпник или последвал негов отказ.

            Анулират се удостворенията на застъпниците на политически партии/инициативен комитет/местна коалиция, регистрирани за избори за кмет на община и кмет на кметство, които нямат канидадти допуснати до втори тур в съответният вид избор.

            Анулират се удостворенията на всички застъпниците на политически партии, местни калиции и инициативни комитети регистрирани за избори за общински съветници.

            Застъпници с анулирани удостоверения нямат право да слагат отличителни знаци на застъпник, както и да се легитимират с анулираните удостоверения за първия тур. Те не могат да упражняват правата на застъпник на политическа партия/инициативен комитет/местна коалиция гарантирани от ИК.

            ОИК-Долни чифлик съобщава на заинтересованите политически партии, чиито кандидати са допуснати до втори тур в изборите за кмет на община и кмет на кметство, че в срок до изборния ден могат да заявят промени в публикуваните списъци на упълномощените представители на партия, чиито кандидати са допуснати до втори тур.

            В изборните помещения при произвеждане на втория тур могат да присъстват упълномощени представители само на партии, чиито кандидати участват във втория тур на изборите за съответният вид избор.

           Политическите партиите, чиито кандидати ще участват във втори тур в изборите за кмет на община имат право на упълномощени представители за всички секции - по един упълномощен представител за секция. а Политическите партиите чиито кандидати ще участват във втори тур в изборите за кмет на кметство имат право на упълномощени представители за всяка секция в изборния район в който ще се произведе този вид избор. 

 

20.10.2015

Съобщение

 

         ОИК-Долни чифлик уведомява гласоподавателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, че Общинска администрация Долни чифлик, е създала организация по осигуряването на транспорт на тези избиратели в изборния ден за упражняване правото им на гласуване.

        На дежурните телефони на Общинска администрация Долни чифлик, гласоподавателите с увредено зрение и затруднения в придвижването могат да заявят транспорт за придвижване от домът им до секцията, в която гласуват.

Дежурни телефони:

05142 2005;

05142 2106

05142 2008     

15.10.2015

Съобщение

              На 17.10.2015 година (събота) от 10.00 часа в сградата на Община Долни чифлик, залата в която ОИК-Долни чифлик изпълнява задълженията си ще се проведе обучение на съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на местни избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и Национален референдум на 25.10.2015 година.

              Присъствието на членовете на СИК е желателно, а на ръководствата / председател, зам.-председател и секретар / е задължително.

14.10.2015

Съобщение

На 15.10.2015 год. от 09.00 часа ОИК-Долни чифлик ще проведе свое заседание във връзка с писма на ЦИК Изх.№МИ-15-1278/12.10.2015 год. и с Изх.№МИ-15-1299/13.10.2015 год.

На заседанието ще бъдат определени и упълномощени двама членове на ОИК, от различни партии, които съобразно съобщеният график ще приемат отпечатаните бюлетини за местните избори 2015 година от съответната печатница. 

Бюлетините ще бъдат получени на 19.10.2015 година от 10.00 часа от печатница ДУНАВ ПРЕС АД, гр.Русе, бул. "Липник" №129    

08.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК Долни чифлик, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

ОИК - Долни чифлик започва да приема документи за регистрация на застъпници и представители, за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в гр.Долни чифлик, на адреса на комисията  гр.Долни чифлик - П.К. 9120, пл."Тича"№1. Приемането на документите се извършва всекидневно Понеделник от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидат само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на партията, коалицията или местната коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходния абзац се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет да не надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Начало на регистрацията  – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 17.00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Долни чифлик  на хартиен носител и в електронен вид (на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ) /образец от тук/.

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите в съответният изборен район.

 Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

 

03.10.2015

Съобщение

          

На 05.10.2015 година от 09.00 часа ОИК-Долни чифлик председателя на ОИК - Долни чифлик свиква комисията на заседание.

Дневен ред: Във връзка с Решение №2461-МИ/НР от 02.10.2015 година на ЦИК с което са отменени Решения №110 и №111 и двете от 28.09.2015 година на ОИК-Долни чифлик и върната преписката за произнасяне съгласно дадените указания в мотивите на решението на ЦИК, общинската избирателна комисия ще извърши проверка на място на определеното за изборно помещение „Голямо фоайе“ за избирателна секция №031300007, на адрес: гр.Долни чифлик, ул. "Бузлуджа" №21, "Център за социални услуги".

 

Присъствието на членовете на ОИК-Долни чифлик е задължително.

28.09.2015

Съобщение

На 29.09.2015г от 16:00ч. ОИК-Долни чифлик ще проведе заседание за назначаване на секционни избирателни комисии за изборни секции №031300006 и №031300018.

 

 

26.09.2015

Съобщение

На 28.09.2015 година от 09.00 часа, ОИК - Долни чифлик ще проведе свое заседание при следният дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили жалби от ПП ГЕРБ и от МК "АРД-АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОЛНИ ЧИФЛИК" против Заповед №1322/23.09.2015 год. на кмета на Община Долни чифлик за определяне на изборно помещение за секция №031300007

2. Разглеждане на постъпили заявления за регистрация на застъпници на политически партии, местна коалиция и инициативен комитет;

3. Назначаване членовете на СИК

4. Разни. 

24.09.2015

Свикване на заседание

На 25.09.2015 год. от 15.30 часа ОИК-Долни чифлик ще проведе заседание при следния дневен ред:

1. Регистрация на СИК

2. Регистрация на застъпници  

3. Разни

20.09.2015

Съобщение

На 21.09.2015 год. от 09.00 часа ОИК-Долни чифлик ще проведе заседание при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили предложения за регистрация на кандидатски листи за участие в МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Долни чифлик.

2. Разни

20.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК - ДОЛНИ ЧИФЛИК УВЕДОМЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ЧЕ

На 23.09.2015 година, в 09.30 часа в сградата на Община Долни чифлик, в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Долни чифлик на основание чл.87, ал.1, т.10 ИК ще се проведе жребий за определяне поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината. 

ПРИСЪСТВИЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО

ОИК - ДОЛНИ ЧИФЛИК

18.09.2015

Свикване на заседание

В събота 19.09.2015 г. от 09:00 ч. Председател на ОИК - Долни чифлик свиква в залата на ОИК-Долни чифлик,заседание при следния дневен ред:

 

точка 1 - Разглеждане на постъпили жалби от ПП ГЕРБ,ПП “АТАКА“ и „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ относно адрес на избирателна секция №031300007 във връзка с решение на ЦИК  № 2241-МИ/НР от 17.09.2015 г.

 

точка 2 - Разглеждане на постъпили предложения от партии/коалиции и инициативни комитети за регистриране на кандидатски листи за общински съветници,кмет на община и кметове на кметства постъпили до момента на откриване на заседанието.

 

точка 3 – Разни

17.09.2015

Свикване на заседание

В петък 18.09.2015 г. от 09:00 ч. Председател на ОИК - Долни чифлик свиква в залата на ОИК-Долни чифлик,заседание при следния дневен ред:

точка 1 - Обсъждане на решение № 2219-МИ/НР от 15.09.2015 г. с което ЦИК по жалба на кмета на община Долни чифлик отмененя решение на № 029 от 12.09.2015 г. ОИК-Долни чифлик.

точка 2 - Разглеждане на постъпили предложения от партии/коалиции и инициативни комитети за регистриране на кандидатски листи за общински съветници,кмет на община и кметове на кметства постъпили до момента на откриване на заседанието. 

точка 3 - Разни

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Долни чифлик уведомява, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ОИК- Долни чифлик в срок до 22.09.2015 г. включително

14.09.2015

Срок за подаване на зявления за регистрация за участие в местни избори 2015г.

ОИК - Долни чифлик съобщава на всички заинтересовани лица, че срока за подаване на заявления за регистрация за участие в местни избори 2015г. изтича днес- 14.09.2015г. в 18:00ч.

13.09.2015

Свикване на заседание на ОИК - Долни чифлик

В понеделник  14.09.2015г.  Председател на ОИК - Долни чифлик свиква в заседателна зала на община Долни чифлик, в която се помещава комисията,  заседание от 14:00ч. при следния дневен ред:

точка 1 -  Разглеждане на постъпили заявления за регистрация за участие в местни избори 2015 година от политически партии, коалиции и инициативни комитети и вземане на решения за регистрация по постъпилите заявления за участие в местни избори 2015г..

точка 2 – Обявяване на край на приема на заявления за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в 18:00ч. на 14.09.2015г.

точка 3 – Разни

 

11.09.2015

Свикване на заседание

В събота 12.09.2015г.  Председател на ОИК - Долни чифлик свиква в залата, в която се помещава комисията  заседание от 13:00ч. при следния дневен ред:

точка 1 - разглеждане на постъпили жалби: от Коалиция от политически партии "Реформаторски блок", от ПП "Атака" и от ПП ГЕРБ  против Заповед № РД-1275/ 09.09.2015г. на Кмет на община Долни чифлик.

точка 2 - разглеждане на постъпили заявления за регистрация за участие в изборите от политически партии, коалиции и инициативни комитети и вземане на решения за регистрация.

точка 3 - разни.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 219 / 09.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избраният общински съветник за общински съвет на Община Долни чифлик

 • № 218 / 06.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избраният общински съветник за общински съвет на Община Долни чифлик

 • № 217 / 02.11.2015

  относно: Избиране на кмет на кметство Рудник

всички решения